Żywność Organic to bardzo duża szansa dla restauracji
 trendy

Żywność Organic to bardzo duża szansa dla restauracji

2023-08-03

W Polsce nie mamy przepisów dopuszczających certyfikowanie zakładów żywienia zbiorowego oznaczonych „Zielonym listkiem”. W wielu krajach  Europy  zachodniej w restauracjach konsumenci mogą wybierać z menu dania, przystawki, desery oznaczone znakiem ORGANIC, niestety u nas w Polsce jeszcze nie ma przepisów które umożliwiałyby serwowanie dań, deserów i przystawek z ww oznaczeniem! 

Ja

fot. Czesłąw Meus

Jeżeli chcemy żeby bardziej dynamicznie rozwijał się sektor produkcji ekologicznej pierwotnej, przetwórstwa, obrotu artykułami spożywczymi z certyfikatem ekologicznym), powinniśmy wprowadzić prawodawstwo krajowe,  w  zakresie żywienia zbiorowego, w   jakim obowiązują w UE przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2018/848 umożliwiają.  W Polsce dotąd tego potencjału nie wykorzystaliśmy.

Ten  problem powinien być jak najszybciej rozwiązany, ponieważ nie wypełnienie tego warunku, będzie czynnikiem hamującym w założeniach „Zielonego   Ładu”.. Temat ten od kilku miesięcy podnosi  Stowarzyszenie Polska Ekologia . Z ostatnich informacji z Resortu Rolnictwa dowiadujemy się, że powstał zespół pod kierownictwem Pana Bartosza Pytlaka Naczelnika Wydziału Rolnictwa Ekologicznego w Departamencie Promocji i Jakości Żywności, który pracuje nad przygotowaniem przepisów krajowych udzielenia certyfikatów ekologicznych dla zakładów żywienia zbiorowego.  Wg szacunków GUS w Polsce mamy około 76 tyś restauracji, barów,  i innych publicznych zakładów żywienia zbiorowego, z czego w hotelach jest około 10 tyś restauracji . Tak olbrzymi potencjalny rynek konsumenta oczekuje na szybkie działanie, żeby zakłady żywienia zbiorowego stały się odbiorcą certyfikowanych produktów spożywczych od przetwórców i rolników. Poza tym będzie to szansa dla lokalnych rolników i przetwórców na skrócenie łańcucha  dostaw o co apelujemy od lat,  co powinno spowodować większą prozdrowotność ww żywności, atrakcyjniejsze ceny, a tym samym zacieśnić patriotyzm lokalny. Kiedyś w Wielkopolsce  z dobrym skutkiem było hasło „Swój do swojego po swoje”.

Jeszcze jeden pozytywny aspekt uzyska  znakomita Polska żywność ekologiczna, będzie dodatkowym  czynnikiem marketingowym dla turystów z całego świata.  Resort rolnictwa czyni wysiłki żeby polskie marki i produkty były rozpoznawalne w świecie, ale to jest bardzo kosztowne i trudne w realizacji, natomiast my w Polsce mamy wiele „perełek” kulinarnych które w branży żywienia zbiorowego szybciej i taniej można wypromować. Bardzo ważnym działem w żywieniu zbiorowym, są szpitale, stołówki szkolne, kuchnie w przedszkolach i żłobkach korzystające z usług cateringowych, gdzie też jest olbrzymi potencjał zbytu surowców i produktów z certyfikatem ekologicznym.

Poniższe rozporządzenie wskazuje co powinny wykonać poszczególne kraje należące do UE aby rozszerzyć możliwość promowania produktów ekologicznych na sektor żywienia zbiorowego opracowując przepisy krajowe, zgodne z rozporządzeniem UE.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/848

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007


ROZDZIAŁ I

PRZEDMIOT, ZAKRES STOSOWANIA I DEFINICJE

Artykuł 1 Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady produkcji ekologicznej oraz przepisy dotyczące produkcji ekologicznej, związanej z tym certyfikacji, oraz stosowania przy znakowaniu i w materiałach reklamowych oznaczeń odnoszących się do produkcji ekologicznej, a także przepisy dotyczące dodatkowych kontroli oprócz kontroli ustanowionych w rozporządzeniu (UE) 2017/625.

Artykuł 2

Zakres stosowania

1.   Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do następujących produktów pochodzenia rolnego, w tym produktów akwakultury i pszczelarstwa, wymienionych w załączniku I do TFUE oraz do produktów będących pochodnymi takich produktów – w przypadku gdy produkty te są lub mają być wytwarzane, przygotowywane, znakowane, dystrybuowane, wprowadzane do obrotu lub przywożone do Unii lub wywożone z Unii:

a) żywe lub nieprzetworzone produkty rolne, w tym nasiona i inny ►C6   materiał przeznaczony do reprodukcji roślin ◄ ;

b) przetworzone produkty rolne przeznaczone do wykorzystania jako żywność;

c) pasze;

Niniejsze rozporządzenie stosuje się także do niektórych innych wymienionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia produktów ściśle powiązanych z rolnictwem, które są lub mają być wytwarzane, przygotowywane, znakowane, dystrybuowane, wprowadzane do obrotu, przywożone do Unii lub z niej wywożone.

2.   

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do każdego podmiotu uczestniczącego w działaniach, na jakimkolwiek etapie produkcji, przygotowania i dystrybucji, odnoszących się do produktów, o których mowa w ust. 1.   

Żywienie zbiorowe realizowane przez zakłady żywienia zbiorowego zgodnie z definicją w art. 2 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 nie podlega niniejszemu rozporządzeniu, z wyjątkiem sytuacji określonych w niniejszym ustępie.

Państwa członkowskie mogą stosować przepisy krajowe lub, w przypadku ich braku, prywatne normy w zakresie produkcji, znakowania i kontroli produktów pochodzących z działań w ramach żywienia zbiorowego. Logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej nie jest wykorzystywane w znakowaniu, w prezentacjach lub reklamach takich produktów oraz nie jest wykorzystywane w celu reklamowania zakładu żywienia zbiorowego.

Takie możliwości przewiduje już w Art. 21. 1. 2) nowa Ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej z poprzedniego roku: Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić w drodze rozporządzenia.

„warunki produkcji, znakowania lub kontroli produktów rolnictwa ekologicznego pochodzących z działań w ramach żywienia zbiorowego, o których mowa w art. 2 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia 2018/848, mając na względzie zapewnienie uczciwej konkurencji, właściwego funkcjonowania rynku oraz zaufania konsumentów”

 

Przykłady jak wzorem duńskim:

Żywność ekologiczna w gastronomii publicznej: jak duńska marka żywności ekologicznej może stymulować produkcję żywności ekologicznej w dłuższej perspektywie

Najlepsze praktyki w organicznych zamówieniach publicznych: przypadek Danii – ten sam model przyjęła Norwegia i Niemcy.

Opracowanie Czesław Meus

Konsultacja z Jednostką Certyfikującą COBICO

 

 Czesław Meus

Polecamy

To też może Cię zainteresowaćW najnowszym wydaniu
 
Strefa prenumeratora
ARCHIWUM ONLINE RESTAURACJI:

Login:
Hasło:
Zapomniałem hasło

E-tygodnik
Bądź na bieżąco
Jeżeli chcesz otrzymywać w każdy poniedziałek przegląd najważniejszych informacji branżowych, zapisz się do listy subskrybentów.Jeżeli chcesz wypisać się z listy odbiorców newslettera, wpisz adres e-mailowy i kliknij "rezygnuję".
Twój e-mail